လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ေမာ္ဂ်ဴး(၂)အၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဘားအံတြင္ ျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕၏အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ She Leads Program မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ နတ္ေရကန္က်းရြာတြင္ She Leads သင္တန္းသူမ်ားမွ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၂၅၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၇ တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ နတ္ေရကန္ေက်းရြာတြင္ she leads သင္တန္းသူမ်ားမွႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ နယ္ပယ္အသီးသီ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္တြင္ က်င္းပ

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈကို ၁၀၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ ေန႔တြင္ တိုးေရွရပ္ကြက္

လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္ေရးသင္တန္း သင္တန္းသူမ်ားအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚေနာ္လွလွစုိး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ေ၀မွ်

၂၈၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၇ ေန႔ ညေနတြင္ ေရာင္ျခည္သစ္မွ ျပဳလုပ္ေသာ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမွ သင္တန္းသူမ်ားအား အမ်ဳိးသ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ဂံုခ်ိန္ေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္တြင္ က်င္းပ

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈကို ၉၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ဂံုခ်ိန္ေက်းရြာ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈကို ၈၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ ေန႔တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕တြင္