လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း လြဳိင္ေကာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕၏အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ She Leads Program မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ

“အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစုိ႔” We Stand Together for More Women Leaders

“အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစုိ႔” ကမ္ပိန္း ေတာင္းဆိုလႊာ http://goo.gl/Rb2YEF To get the link of “We Stand Together for More Women Leaders” Position Paper https://goo.gl/PSVAonh

တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္းလက္ကမ္းစာေစာင္

“အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖုိ႔ တြဲလက္ညီညီရပ္ၾကစို႔ ” ကမ္ပိန္းလက္ကမ္းစာေစာင္ ျမန္မာလို ရယူရန္ – http://goo.gl/5tiGx7 To get the link of “We Stand Together for More Women Leaders”

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၅၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္းက်င္းပ

မတ္လ၊ ၈ ရက္ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေရာင္ျခည္သစ္အပါအ၀င္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရးဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီး

1