​ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမး္ရည္ျမွင့္တင္​​ေရး သင္တန္း ေမာ္ဂ်ဴး(၁) တနသၤာရီတုိင္းတြင္ က်င္းပ

ေရာင္ျခည္သစ္သည္​ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမး္ရည္ျမွင့္တင္​​ေရးသင္တန္း ေမာ္ဂ်ဴး(၁) ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္​ ဧၿပီ ၂၄ ရက္​​ေန႔မွ ၂၇ ရက္​​ေန႔ထိ တနသၤာရီတို

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး(အဆင့္ျမင့္)သင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး(အဆင့္ျမင့္) သင္တန္းေခၚယူျခင္း ——————————————————————— She Leads အပတ္

1