လူငယ္အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

တတိယအႀကိမ္ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း ေမာ္ဂ်ဴး(၁) ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျ

လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ေမာ္ဂ်ဴး (၂) လြဳိင္ေကာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕၏အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ She Leads Program မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ

အမ်ဳိးသမီး​ေခါင္​း​ေဆာင္​မႈ စြမ္​းရည္​ျမႇင္​တင္​​ေရး အဆင္​့ျမင္​့သင္​တန္​း ေတာင္ႀကီးတြင္ က်င္းပ

အမ်ဳိးသမီး​ေခါင္​း​ေဆာင္​မႈ စြမ္​းရည္​ျမႇင္​တင္​​ေရး အဆင္​့ျမင္​့သင္​တန္​း (​ေတာင္​ႀကီး)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္​ ​ေမလ ၁၂ရက္​ေန႔မွ ၁၆ရက္​ေန႔အထိ ျပဳလုပ

က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဖိုရမ္ က်င္းပ

က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဖိုရမ္ (Forum on Service Provisions for Gender – Based Violence Survivors)ကို ၉ ေမလ၊ ၂၀၁၈ သဂၤဟဟိုတယ္၊ ေနျပ

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစို႔ ကမ္ပိန္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္

she leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး(အဆင့္ျမင့္)သင္တန္းသူ မနန္းက ၆၊ ေမ၊ ၂၀၁၈ မွ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမွ ရ

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစို႔ ကမ္ပိန္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္

She Leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး(အဆင့္ျမင့္)သင္တန္းသူ မနန္းက ၆၊ ေမ၊ ၂၀၁၈ မွ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမွ ရ

1