ရွားေတာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က အမ်ဳိးသမီးလူငယ္မ်ားအတြက္ အားေပးစကားေျပာၾကား

၂၇၊ ေမ၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေရာင္ျခည္သစ္မွ ျပဳလုပ္ေသာ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္းမွ သင္တန္းသူမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတက

1