ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕အား မိတ္ဆက္ေျပာၾကားျခင္း ျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္၊ UNWOMEN ႏွင့္ OXFAM တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစ

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစို႔ ကမ္ပိန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္

She Leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး မတင့္တင့္၀င္းက ၂၉၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၈ တြင္ She Leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမွ ရရွ

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစို႔ ကမ္ပိန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္

She leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး မစႏၵာရွိန္ က အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၂

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစို႔ ကမ္ပိန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္

She Leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး မစႏၵာရွိန္ က အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၂

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစို႔ ကမ္ပိန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္

She Leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး မျမႏွင္းရည္က ၂၆၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၈ တြင္ She Leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္းမွ ရရွိခ

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးမွပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ဖုိရမ္ က်င္းပ

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာရွေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ က႑စံုမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ဖုိရမ္ ပထမေန႔ကို ျမန္မာႏို