အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ေမာ္ဂ်ဴး (၂) လားရႈိးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕၏အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ She Leads Program မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျ

1