ေနရပ္စြန္႔ခြြာေရြ႔ေျပာင္းေနထိုင္စခန္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မွဳသင္တန္းျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း(IDPs Women Leadership Training Module 1 , 2 )ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီး

1