လႈမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္က်င္းပျပဳလုပ္

လႈမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ၂၅၊ ႏိုဝင္ဘာ၊၂၀၁၈ ၌က်င္းပျပဳလု

She Leads သင္တန္းသူမ်ားအား အေသးစားေငြေၾကးပံ႔ပိုးမည္႔အစီအစဥ္

ေရာင္ျခည္သစ္အေနျဖင့္ She Leads အဆင့္ျမင့္သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးေသာ သင္တန္းသူေဟာင္း မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး အေသးစားေငြေၾကးပံ့ပိုးမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို လ

“အားလုံးပါဝင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္း” “က်ားမေရးရာေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းေမာ္ဂ်ဴး(၁)”

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ “အားလုံးပါဝင္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ျမႇင့္တင္မႈစီမံကိန္း” “က်ားမေရးရာေခါင္းေဆာင္မ

အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ၿမွင့္တင္ေရး (အဆင့္ၿမင့္) သင္တန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပၿပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕၏အမ်ဳိးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ She Leads Program မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္

1