က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ – Gender Conference Report 2017

က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာ

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ဖတ္ရႈရန္

https://drive.google.com/file/d/1YIDoZ3NVZul6CsBBq1yscNeM7pZVHUud/view?usp=sharing

English version

https://drive.google.com/file/d/1HqDk-bg23VGzhsaFZw7FbjKGS-aP9UBM/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *