တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္းလက္ကမ္းစာေစာင္

“အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖုိ႔ တြဲလက္ညီညီရပ္ၾကစို႔ ” ကမ္ပိန္းလက္ကမ္းစာေစာင္ ျမန္မာလို ရယူရန္ – http://goo.gl/5tiGx7

To get the link of “We Stand Together for More Women Leaders” in English – goo.gl/M21JS2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *