“အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစုိ႔” We Stand Together for More Women Leaders

“အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစုိ႔” ကမ္ပိန္း ေတာင္းဆိုလႊာ

http://goo.gl/Rb2YEF

To get the link of “We Stand Together for More Women Leaders” Position Paper

https://goo.gl/PSVAonh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *